Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
przez Burmistrza Miasta Ząbki w związku z wydaniem Karty Mieszkańca

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ząbki z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego 10.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki; e-mailowo um@zabki.pl; telefonicznie tel. 22 5109-700 do 702.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z P. Radosławem Wasilewskim – inspektorem ochrony danych – za pomocą adresu daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie: 783-220-250.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz e RODO, a także na podstawie uchwały Nr XIX/182/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 r.(Dz. U. Woj. Maz. poz 15861)

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Burmistrz Miasta Ząbki (….firma od systemu; nazwa, adres...);
c) podmioty kontrolujące działalność administratora danych; d) partnerzy Programu, z usług których będziecie Państwo korzystali.

PRZEKAZANIE DANYCH  DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORG. MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Skan dowodu osobistego, skan legitymacji uczniowskiej/studenckiej, skan pierwszej strony  zeznania PIT będzie usuwany z systemu w terminie do 30 dni od momentu zebrania tych danych. Papierowy wniosek o wydanie karty będzie niszczony w terminie do 30 dni od złożenia, a jego skan będzie przechowywany w systemie zgodnie z ww. przepisami.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pozyskujemy wyłącznie od Państwa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W takiej sytuacji podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych oznacza brak możliwości korzystania z karty.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo poinformowani o tym.

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies  zbierają  informacje  ułatwiające  korzystanie  ze  strony  internetowej  –  np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  Stowarzyszenie  wykorzystuje  pliki  cookie  w  celu  zapewnienia  funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym Stowarzyszenie oraz inne podmioty świadczące na jej rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Użytkownika  (komputer,  telefon,  tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane  w Serwisie obejmują:

 1. plik cookie służący do przechowywania informacji o wizytach w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu. Jest to plik o nazwie „PHPSESSID”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 2. plik cookie odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz zabezpieczający przed nieautoryzowanym  logowaniem  do systemu. Jest to   plik   o nazwie „XSRF- TOKEN”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 3. plik cookie służący wyświetlaniu informacji o stosowaniu plików cookie. Jest to plik o nazwie „cookiepolicyinfo”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 4. plik cookie o nazwie „laravel_session”. Służy do przechowania ID sesji zalogowanego Użytkownika. Za  pomocą tego pliku Użytkownik może korzystać z funkcji systemu po zalogowaniu. Wygaśnięcie ważności tego pliku cookie powoduje wylogowanie z systemu. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 5. plik cookie odpowiedzialny za wyświetlenie odpowiedniej wersji językowej Serwisu. Jest to plik o nazwie „front_front_land”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 6. pliki  cookie  służące  do  monitorowania ruchu  na  stronie  internetowej, tj.  analityki danych. Są to pliki cookie o nazwach:
 •  „_ga” - odpowiedzialny za gromadzenie informacji statystycznych na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • „_gid” - odpowiedzialny za gromadzenie i aktualizowanie unikalnych wskaźników dla każdej odwiedzonej przez Użytkownika podstrony,
 • „_gat_gtag_UA_(…)” - wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.

Są  one  stosowane w  narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w  celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk  i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o:

 • zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
 • plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage?hl=pl.